Regulamin

REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA NA DOBRY START  W WARSZAWIE

PRZY UL. ZIELONE ZACISZE 3/U3 oraz PRZY UL. BŁĘDOWSKIEJ 3

 1. W Żłobku  szanujemy siebie na wzajem.
 2. Rodzice/Opiekunowie mają prawo do najpełniejszej informacji dotyczącej pobytu i rozwoju ich dziecka.
 3. Każdy podopieczny ma prawo do indywidualnego traktowania i poszanowania godności osobistej.
 4. Dzieci mają możliwość przynoszenia ulubionych zabawek (zabawki nie mogą mieć militarnego charakteru i muszą być bezpieczne dla Maluszków).
 5. Prosimy Rodziców/Opiekunów o przyprowadzanie dzieci do godziny 8:30.
 6. Prosimy o OSOBISTE powierzanie dziecka Opiekunce.
 7. Podczas przyprowadzania i odbierania dziecka do/ze Żłobka to Rodzic/Opiekun odpowiada za jego bezpieczeństwo.
 8. Dzieci mogą być odbierane wyłącznie przez Rodziców/Opiekunów lub osoby pisemnie przez nich do tego upoważnione.
 9. W sytuacjach TRUDNYCH wymagana jest WSPÓłPRACA Rodziców/Opiekunów z Opiekunkami i specjalistami placówki oraz dyrektorem placówki.
 10. Rodzice przyprowadzają do Żłobka WYŁĄCZNIE ZDROWE DZIECI (bez objawów choroby).
 11. W Żłobku nie podajemy dzieciom ŻADNYCH leków i suplementów.
 12. W razie wystąpienia objawów chorobowych, po poinformowaniu przez Opiekunkę, Rodzic/Opiekun odbiera Dziecko z placówki w możliwie najkrótszym czasie (do 2 godzin).
 13. Na wykonywanie zdjęć i filmów na terenie placówki jest WYMAGANA ZGODA – zapis działa obustronnie.
 14. W myśl zapewnienia komfortu wszystkim dzieciom, obecność Rodzica/Opiekuna w sali grupy dziecięcej jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu z Opiekunką i Dyrekcją placówki.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 a dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym RODO:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ; dane kontaktowe:
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 3. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom upoważnionym, które wykażą prawnie uzasadnione.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej z nami umowy o świadczenie usług, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Natomiast dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa.
 6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uzna, iż przetwarzanie swoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Panią/Pana umowy oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez nas obowiązku prawnego – przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018.